α-thujene
2-methyl-5-(1-methylethyl)-bicyclo[3.1.0]hex-2-ene, 3-thujene, origanene

2867-05-2

CAS 2867-05-2 - MW 136.23

OV101DB5OV1701C20M
Kovats RI930938[1029]1021
Ethyl ester RI546534[565]393

[interpolated]

Percepts: wood, green, herb

References:

OV101 Chung, Eiserich & Shibamoto 1993; J. Agric. Food Chem., 41, 1693-1697. [HP101].

DB5 Jirovetz, L., G. Buchbauer, et al. (2002). Journal of Chromatography A 976(1-2): 265-275. [RSL200].

OV1701 

C20M Chung, Eiserich & Shibamoto 1993; J. Agric. Food Chem., 41, 1693-1697. [HP20M].

Source: Flavornet by Terry Acree & Heinrich Arn
http://www.flavornet.org
© Datu Inc., 2004-5