δ-terpinene
1-methyl-4-(1-methylehtylidene)cyclohexene; 1,4(8)-p-menthadiene, terpinolene

586-62-9

CAS 586-62-9 - MW 136.1

OV101DB5OV1701C20M
Kovats RI1089109011121284
Ethyl ester RI707689648656

 

Percepts: pine, plastic

References:

OV101 Chung, Eiserich & Shibamoto 1993; J. Agric. Food Chem., 41, 1693-1697. [HP101].

DB5 Blank, Fischer & Grosch 1989, Z Lebensm Unters Forsch, 189, 426-433. [SE-54].

OV1701 Blank, Fischer & Grosch 1989, Z Lebensm Unters Forsch, 189, 426-433

C20M Berger, Drawert & Kollmannsberger 1989; Z Lebensm Unters Forsch, 188, 122-126.Jorgensen, U., M. Hanson, et al. (2000). J. Agric. Food Chem. 48(6): 2376-2383. [CPWax 52CB].

Source: Flavornet by Terry Acree & Heinrich Arn
http://www.flavornet.org
© Datu Inc., 2004